Algemene voorwaarden

AANMELDING

Lid: natuurlijk persoon (m/v), die dit lidmaatschap aangaat met 4YOURGOALS. Door alle gevraagde informatie in te vullen en op registreren te klikken of doormiddel van een mondelinge dan wel telefonische overeenkomst gaat de persoon akkoord met inschrijving bij 4YOURGOALS en daarmee met deze algemene voorwaarden.

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Als het lid zich heeft ingeschreven doormiddel van onze app of website worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 maand, waarna het steeds met 1 maand automatisch verlengd wordt. Door aanmelding bij 4YOURGOALS verplicht het lid zich tot betaling van de maandelijkse contributie. Dit kan middels automatische incasso of een contante maandelijkse betaling. De hoogte van de contributie wordt vermeld op de site, www.4yourgoals.nl De factuur moet voldaan zijn voor de betalingstermijn verloopt zoals vermeld op de factuur. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. 4YOURGOALS gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door lid zelf.

WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES

4YOURGOALS houdt zich het recht voor om de hoogte van de contributie en openingstijden te wijzigen. Dit zal altijd tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en geeft het lid niet het recht op enige vermindering daarvan. *€1 actie bootcamp geldig tot en met 31-03-21 geldt alleen voor 4 keer per maand. *50% korting actie tot en met 01-05-21 alleen geldig op 4 en 8 keer per maand bootcamp. 

OMZETTING/OPZEGGING

Opzegging of omzetting van het lidmaatschap dient zelf te aan gegeven te worden door het lid, dit kan via info4yourgoals@gmail.com. Elke eerste van de maand wordt deze keuze definitief voor een volledige maand. De opzegtermijn is tenminste een volledig incasso periode (1 maand). Telefonische en/of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de coaches per geval beoordeeld. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij een van onze coaches. Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. Herroepingsrecht; 1. Bij het afsluiten van een bootcamp abonnement heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het aflsluiten van de overeenkomst c.q. betaling van het bootcamp abonnement. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw bedenktijd bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na het aangaan van de overeenkomst van uw pakket, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail aan info4yourgoals@gmail.com Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het bedenktermijn zal uw betaling binnen 14 dagen retour worden gestort. 2. Bij personal training is het herroepingsrecht niet van toepassing daar dit een op maat gemaakte dienst betreft. 4YOURGOALS mag er van uit gaan dat het afnemen van personal training een weloverwogen keuze is welke niet hoeft te worden herzien. 4YOURGOALS behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de coaches of eigenaren een lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van al betaalde contributie.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de faciliteiten van 4YOURGOALS geheel voor eigen risico van het lid. 4YOURGOALS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt 4YOURGOALS geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 4YOURGOALS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren.  Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van 4YOURGOALS, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

HUISREGELS

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van 4YOURGOALS en hiernaar te handelen. 4YOURGOALS kan deze regels op elk moment aanvullen en/of veranderen.